Vyhraj poloautomatickú brzdu

PETZL GRIGRI

Daj like zdieľaj a vyhraj Petzl GriGri 2


Súťažný formulár


HLAS JE PLATNÝ LEN V PRÍPADE, ŽE STE FANUŠÍKOM STRÁNKY LEZECKY.SK NA FACEBOOKU. DUPLICITNÉ HLASY BUDÚ ZLÚČENÉ.

Stať sa fanúšikom

Podmienky súťaže


Všeobecné

Súťaž je určená pre všetkých návštevníkov internetového obchodu www.lezecky.sk. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločností prevádzkujúcich internetový obchod www.lezecky.sk ani ich rodinný príslušníci.

Podmienky súťaže

Úlohou súťažiacich je vyplniť formulár v ktorom musí uviesť svoje Meno a priezvisko, tel. číslo a emailovú adresu pomocou ktorých bude výherca kontaktovaný. Súťažiaci je do žrebovania zaradení len v prípade, že sa stal fanúšikom stránky lezecky.sk na facebooku a odoslal súťažný formulár.

Žrebovanie

Žrebovanie výhercu prebehne pomocou algoritmu, ktorý náhodne vyžrebuje jedného výhercu. Žrebovanie sa uskutoční po dosiahnutí 2000 fanúšikov facebook stránky lezecky.sk a to najneskôr do 10 dní odo dňa dosiahnutia tohto limitu.

Víťaz

Víťaz bude po vyžrebovaní kontaktovaný telefonicky, alebo emailom. Ak bude vyzvaný k prevzatiu ceny, resp. poskytnutiu dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na výzvu reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa portálu.

Výhra

Víťaz vyhráva poloautomatickú brzdu značky Petzl model GriGri 2 ľubovoľnej farby.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými alebo osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o predĺženie tejto lehoty nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením sa do súťaží a splnením ich podmienok dávajú prevádzkovateľovi portálu lezecky.sk svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie súťaží, emailovej reklamy, odovzdania výhry, a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

lezecky.sk zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

lezecky.sk si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži, ako aj právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže.

Účasťou v súťaži účastník súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaží.

Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20. 3. 2015.